Viera Lichtnerová – psychológ
main menu
introduction about me services testimonial contact

úvod


Na tejto stránke nájdete užitočné informácie o mne, mojej práci a o tom, čo vám môžem ponúknuť.

Každý z nás, veľký aj malý, sa v priebehu svojho života stretáva s množstvom životných situácií, ktoré zvláda hravo a potom aj s takými, ktoré sú pre neho problémom, ktorý musí vyriešiť, alebo výzvou, ktorú potrebuje zdolať.

Spektrum emócií, ktoré zažívame je veľké - niekedy sme smutní, nahnevaní, plní zmätku, bezradnosti… Pociťujeme túžbu po porozumení a nutkanie k zmene. Občas potrebujeme dodať iskru a naskočiť do rytmu života. V niektorých takýchto situáciách a obdobiach nám pomôže pozrieť sa na svoj život z iného uhla, za pomoci niekoho nezainteresovaného.

Mojim klientom poskytujem poradenstvo a sprevádzanie pri riešení a zvládaní psychických, psychosomatických a vzťahových problémov. Pomáham ľuďom vnímať a spoznať lepšie seba, svoje reakcie a svoje možnosti.

Spolu s vami budeme hľadať súvislosti medzi udalosťami, vašimi postojmi a rozhodnutiami vo vašom živote. Ja som vašim sprievodcom a snažím sa odovzdať vám potrebné nástroje na zvládnutie cesty za kvalitnejším a harmonickejším životom.

Firemným klientom poskytujem konzultácie a poradenstvo v oblastiach - individuálny rozvoj, sebareflexia a riešenie konfliktov na pracovisku, práca so skupinou.

Z vlastnej skúsenosti viem, že pri prekonávaní problémov je často najťažší prvý krok. Preto by som vás chcela v tomto kroku povzbudiť. Teším sa na našu spoluprácu, ak sa pre ňu rozhodnete.


Viera Lichtnerová

o mne


Viera Lichtnerová

Psychológiu som študovala na Fakulte Psychológie na Univerzite vo Viedni. Štúdium som ukončila v roku 2008. V rámci štúdia som sa venovala klinickej a detskej psychológii.

Pracovné skúsenosti som získavala od roku 1996 ako inštruktor a organizátor mnohých národných aj medzinárodných vzdelávacích projektov.

Spolupracovala som so Štúdiom zážitku ako trénerka a inštruktorka. 5 rokov som pracovala ako konzultantka na Linke detskej istoty Unicef. Bola som spoluorganizátorkou rôznych zážitkových seminárov pre mladých ľudí aj pre mamičky s deťmi. Od roku 2009 som frekventantkou v psychoterapeutickom výcviku v  Katatýmne imaginatívnej psychoterapii (KIP), ktorú využívam vo svojej práci.

Mám vzdelanie vo viacerých terapeutických prístupoch (KIP, Rodinná terapia podľa Virginie Satirovej, Symbolterapia) a to mi umožňuje voliť v práci integratívny prístup v hľadaní toho, čo klient práve potrebuje.

Poskytujem psychologické konzultácie a psychologické poradenstvo. Vo svojej práci sa venujem dospelým, deťom, mládeži a ich rodičom. Naďalej sa vzdelávam a pracujem pod supervíziou (odborným vedením iného terapeuta, ktorý má oprávnenie vykonávať supervíziu).

Vo svojej práci využívam osobnú skúsenosť, ktorá je pre mňa veľkým zdrojom. Som vydatá, mám dve deti a vo voľnom čase rada čítam a športujem.

služby


Čo môžete čakať…

Práca prebieha formou dialógu medzi vami a mnou. Moja úloha je vytvoriť pre vás také podmienky, v ktorých si budete vedieť ľahšie uvedomiť seba, svoje postoje a svoje možnosti. Formu spolupráce, počet a frekvenciu stretnutí si dohodneme spolu na základe prvého stretnutia. Stretnutia sú dôverné a všetko o čom sa budeme rozprávať, zostáva medzi nami.

Metódy, ktoré v práci využívam:

Katatýmne imaginatívna psychoterapia

KIP je psychoterapeutický smer, ktorý vychádza z hlbinnej psychológie. Patrí medzi veľmi dobre prepracované a účinné psychoterapeutické metódy. Využíva stav bdelého snenia, kedy si klient pred svojim vnútorným zrakom predstavuje zadané imaginatívne motívy a slovami komentuje svoje predstavy, pocity a telesné vnemy, ktoré prežíva. Terapeut klienta imagináciou sprevádza a po predstave (trvá 15-20 min) spolu s ním hľadá porozumenie pre klientovu súčasnú životnú situáciu.

Rodinná terapia a poradenstvo

V rámci práce s deťmi, mladistvými a ich rodičmi sa venujem výchovnému poradenstvu s prvkami rodinnej terapie Virginie Satirovej. Tento systemický prístup sa zameriava na vzťahy a komunikáciu medzi členmi rodiny. Podporuje hľadanie a využívanie zdrojov, pomáha nachádzať pozitívnu hodnotu človeka a jeho rastové možnosti.

Symbolterapia

Terapia patrí medzi hlbinné psychologické metódy. Je vhodná pri individuálnej práci, ako aj pri práci s pármi. Využíva širokú ponuku symbolov - predmetov a obrazov rôznych kvalít. Z týchto si klient vyberá jeden alebo viacero, ktoré reprezentujú jeho aktuálny pocit alebo problém a ďalej s ním alebo s nimi pracuje. Symboly spájajú vedomie s nevedomím a ponúkajú inú optiku pri nazeraní na klientove problémové oblasti, pretože každý symbol má pre klienta individuálny význam.

Informácie k jednotlivým prístupom nájdete tu:

ceny


€40 – Individuálne sedenie (50 minút)

€ 60 – Párové sedenie (80 minút)


V prípade, že zrušíte termín sedenia neskôr ako 24 hodín pred termínom, bude termín zaúčtovaný, ako keby prebehol. Platba je možná v hotovosti alebo prevodom na účet.


Údaje pre platbu:

Príjemca LightsOn s.r.o.

Číslo účtu SK4511000000002926905048

Konštantný symbol 0308

Variabilný symbol váš dátum narodenia


Ak by uvedené ceny boli s prihliadnutím na Vašu súčasnú životnú situáciu prekážkou našej spolupráce, ponúkam možnosť dohody na cene služieb.

kontakt


Mag.phil. Viera Lichtnerová – psychológ

Privátna ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie

budova Aqua

Sabinovská 10, Bratislava 82102 2. poschodie

tel.: 0910 910 242, email: viera@lichtnerova.sk

Map